PROMINENT / VAPORDIFFUSER/ARMODILLO SBS/APP

NOPOVÉ ELASTO-PLASTOMERICKÉ POLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY S MIKROVENTILAČNOU A PAROZÁBRANNOU FUNKCIOU

POPIS:

NOPOVÉ pásy PROMINENT, VAPRODIFFUSER a ARMODILLO sú novým druhom hydroizolácií, ktoré plnia viaceré dôležité a pomocné funkcie v strešnom, či základovom hydroizolačnom súvrství. Určenie každého pásu je iné:

PROMINENT rieši problém účinnej parozábrany a zároveň dokonalého odvetrania zatepleného hydroizolačného súvrstvia, kde funkciu parozábrany plní hliníková fólia v páse a mikroventiláciu zabezpečujú pravidelne rozložené "nopy" (výstupky) na povrchu pásu, ktoré sa ešte vyznačujú výbornou lepivosťou k tepelnoizolačnému materiálu po nahriatí.

 

VAPORDIFFUSER je pomocný hydroizolačný nopový pás, ktorý po aplikácii na nový betónový povrch, alebo staré hydroizolačné súvrstvia umožní nataviť nové súvrstvie bez potreby bodového natavovania a dokonale zabezpečí difúziu prípadných odparov po celej ploche strechy. Vapordiffuser úplne zabráni možnosti vzniku vzduchových bublín v novej hydroizolačnej skladbe.

ARMODILLO v najrôznejších druhoch hydroizolačných súvrství pri izoláciách základov budov slúži ako optimálna vrstva pre spojenie hydroizolácie (ktorou Armodillo je) a ďalších, potrebných ochranných a drenažných vrstiev.

Tieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastomerickými a plastomerickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesi, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takéhoto bitúmenu sú potom determinované polymerickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

POUŽITIE:

PROMINENT sa používa ako parozábranný pás s mikroventilačnou funkciou v zateplených hydro/tepelnoizolačných strešných súvrstviach. Na Prominent sa priamo aplikuje tepelná izolácia v rolkách, alebo paneloch. Prominent zaručí dokonalý spoj medzi ním a tepelnou izoláciu s dlhou životnosťou.
PROMINENT/ALU je posilnený hliníkovou fóliou o hrúbke 60 mikrónov, ktorá zabezpečí absolútnu paronepriepustnosť pásu.

VAPORDIFFUSER sa používa pri nových strechách, aj renováciách starých striech ako hydroizolačná vrstva, ktorá umožní difúziu pár po celej ploche strechy bez možného vniknutia pár do nového hydroizolačného súvrstvia.

ARMODILLO P môže byť použitý ako na plochých, tak vertikálnych základových plochách budov samostatne, alebo v spojení s ostatnými izoláciami ako ochranná a drenážna vrstva. Tento pás nahrádza klasicky používanú nopovú fóliu, zabezpečuje pritom aj hydroizoláciu v jednej vrstve.